FÖRETAG ELLER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Härnösands Plåtslageris Serviceavtal sänker kostnaderna för underhållet av dina tak

Nu kan Du teckna serviceavtal med oss som ger dig en årlig återkommande underhållskontroll av dina tak. Avtalet innebär att kontrollen utförs av kvalificerad personal enligt ett fastställt protokoll framtaget i samarbete med vår branschorganisation Entreprenörföretagen. Syftet med avtalet och den årliga kontrollen är minskade underhållskostnader och därmed även att förhindra följdskador som förorsakas av läckage.Kontrollen medför också att nödvändiga skyddsdetaljer, som finns på taket för att förebygga personskada, kontrolleras. För att kunna granska alla viktiga detaljer på taket ingår rengöring av hängrännor och på taket belägna utvändiga vatten- gångar, utlopp och brunnar. Kontrollen utförs av vår personal under snö- och isfri säsong. Resultatet av kontrollen innebär inte att de åtgärder vi föreslår i protokollet måste utföras av oss.

Serviceavtalet innehåller följande punkter:

 • Allmänt – Vilken fastighet det berör
 • Underhållskontrollens tidpunkt – Utförs senast den 30 september
 • Underhållskontrollens omfattning – Avser yttertaket – fasaden inte obligatorisk
 • Protokoll – Takplansritning hålls av fastighetsägaren som återsänds senast 3 veckor efter utförd kontroll
 • Åtgärdsförslag – Åtgärder understigande ett basbelopp
 • Vi lämnar kostnadsuppskattning på föreslagna åtgärder
 • Åtgärdsförslag – Åtgärder överstigande ett basbelopp
 • Kostnad för underhållskontroll – Avgift beräknas efter takets yta och lutning
 • Ansvar – Åtagande – Vid underlåtenhet att påtala fel och brister eller underlåtenhet att fullgöra underhållskontroll äger beställaren rätt att erhålla skadestånd enligt avtalet
 • Hävning – Enligt avtalet
 • Giltighetstid – 1 år från den dag då avtalet tecknas
 • Uppsägning – Senast 3 månader före avtalets utgång

Protokollet innehåller följande punkter:

 • Uppstigningsanordningar
 • Skyddsanordningar
 • Taktäckning
 • Vattenavrinning
 • Detaljer på tak
 • Övrigt
 • Totalbedömning

SERVICE & UNDERHÅLL

Ofta ställs frågan hur länge ett plåttak håller. I regel kan taket hålla lika länge som som byggnaden, under förutsättning att det har utförts rätt från början och att taket underhålls regelbundet och på rätt sätt.

 • Tillsyn och kontroll
 • Underhåll i form av målning och mindre reparationer
 • Omtäckning och /eller eventuell ombyggnad av taket

En underhållsplan för taket bör innehålla ovanstående delar och resurser måste avsättas till genomförandet. När det tex har gått 10-15 år måste en färgbelagd plåt målas om, och om det dröjer för länge kan det innebära att kostnaderna blir betydligt större än planerat på grund av att en större insats krävs.Syftet med ett regelbundet underhåll av taket är att få längsta möjliga, såväl estetiska som tekniska, livslängd till en så låg kostnad som möjligt.
Det ställs helt naturligt stora krav på den som ska göra en underhållskontroll av ett tak för att klarlägga behov av lämpliga underhållsåtgärder. Dels måste man klara av kontrollen rent praktiskt- det vill säga hur man arbetar på taket, men också tekniskt.
En takkontroll går inte att göra genom att enbart titta ut genom en taklucka.
Underhållskontroll bör ske minst en gång per år under is och snöfri säsong.

Kontakta oss gärna för mer information

HÄRNÖSANDS PLÅTSLAGERI

Vi hjälper dig med allt inom plåt!

KONTAKT

Fiskaregatan 11,
871 33 Härnösand

Tel: 0611-201 10

E-mail: info@harnosandsplatslageri.se